TJÄNSTER

 

Det är kostnadseffektivt att på ett tidigt stadium integrera juridiken med det ordinarie marknadsföringsarbetet! Om den juridiska aspekten kommer in för sent i processen kan den bli en bromskloss som inte bara skapar problem och frustration utan även orsakar onödiga kostnader.

En marknadsföringsåtgärd aktualiserar inte enbart reglerna i t ex marknadsföringslagen, utan även varumärkeslagen, lagen om namn och bild i reklam, upphovsrättslagen, lotterilagen, alkohollagen, regler om mutor och bestickning m fl.

Det finns inte någon knivskarp gräns mellan rent kommersiell reklam och material som skyddas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I det senare fallet gäller bl a inte varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller lagen om namn och bild i reklam. Advokatfirman ReklamJuridik hjälper dig att reda ut begreppen.

 

Marknadsrätt

Advokatfirman ReklamJuridik har under många år arbetat aktivt med reklambyråer och företags marknadsavdelningar och kan göra en konsekvensanalys av en planerad kampanj och föreslå alternativa lösningar när det behövs.

Kör någon av dina konkurrenter med vilseledande reklam? Advokatfirman ReklamJuridik kan föra din talan i Marknadsdomstolen.

Vi biträder även i ärenden hos Konsumentverket/KO, Reklamombudsmannen, DM-nämnden och andra myndigheter/organisationer.


Sponsring och event

Under senare år har sponsring och event alltmer blivit en integrerad del av företagets marknadskommunikation. Enligt Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM) omsatte sponsringen 6,5 miljarder under 2013; redan tidigare större än tv-reklam, men har nu även gått om dagspress. När det gäller sponsring, gäller det att ha målsättningen med sponsorskapet klart för sig, hur det ska aktiveras, om ersättningen ska vara resultatbaserad, hur mätning och uppföljning ska ske osv. Advokatfirman ReklamJuridik har lång erfarenhet av att upprätta sponsoravtal och är även
aktiv medlem i Sponsrings- och Eventföreningen. Sponsring och event aktualiserar flera olika lagregler, bl a marknadsföringslagen, varumärkes- och upphovsrättslagen, lotterilagen, regler om mutor- och bestickning och
skatteregler. Vi kan se vilka problem som kan uppstå och föreslå alternativa lösningar.


Lagen om namn och bild i reklam
Har funnits sedan 1978. Trots detta sker ständigt omedvetna överträdelser. Lagen gäller endast kommersiell reklam, men gränsen mellan kommersiell och icke-kommersiell reklam är ibland hårfin. Även om parterna i de allra flesta fall gör upp om ersättning i förlikningar, kan överträdelsen i värsta fall leda till åtal och dagsböter dömas ut.

Avtal
Lena Seratelius har under åren varit delaktig i utarbetande och revidering av olika branschavtal, senast för Sponsrings- och Eventföreningen, och har därför en god inblick inte minst i de specifika problem som brukar uppstå i dessa sammanhang. Problem som kan undvikas t ex genom upprättande av ett skräddarsytt avtal.
Branschavtal är bra att använda som utgångspunkt. Men man ska komma ihåg att de är generellt utformade och därför ofta behöver anpassas till varje företags individuella behov. Advokatfirman ReklamJuridik hjälper dig med detta.

Upphovsrätt
Behöver du hjälp med 
- att få reda på om en bild eller text är upphovsrättsligt skyddad? 
- upprättande av avtal eller avtalstolkning? 
- legal clearance av rättigheter? 
- juridiskt biträde vid tvist?
Advokatfirman ReklamJuridik bistår med sin specialistkompetens och mångåriga erfarenhet på området.

Varumärkesrätt
Ett bra namn i varumärkessammanhang betyder ofta att även andra tycker att det är bra…
Innan man går vidare med namnet är det därför nödvändigt att kontrollera att namnet inte redan är upptaget eller riskerar att vara förväxlingsbart med en varumärkesansökan/ registrering eller ett registrerat firmanamn. Det är också viktigt att göra en domännamnskontroll. Varumärket kan ju vara värdelöst för företaget om domännamnet inte får användas.
Att tvingas tänka om sent i varumärkesprocessen och ta fram ett nytt namn kan skapa problem och frustration, särskilt om det redan har hunnit presenteras eller förankrats på styrelsenivå. 
Vi kan även biträda dig i varumärkestvister.

Varumärkesansökan
Vi hjälper dig med varumärkesansökningar till ett fast pris, i vilket ingår arvode för upprättande och inlämning av ansökan i upp till tre varu/tjänsteklasser, kontakter med aktuell myndighet och bevakning av invändningstid. Om hinder anförs mot varumärkesregistreringen, tillkommer arvode för att bemöta detta. 


Varumärkesbevakning

Bevakningen är ett kostnadseffektivt sätt att få kontroll över sitt varumärke och skydda det kommersiella värdet; man kan på ett tidigt stadium se om en konkurrent försöker registrera ett förväxlingsbart varumärke. 

Advokatfirman ReklamJuridik erbjuder varumärkesbevakning för de länder som önskas. Bevakningen kan även omfatta det svenska näringslivsregistret, eftersom ett firmanamn kan vara förväxlingsbart med ett varumärke och vice versa.


Kontakta oss för genomgång av era behov och önskemål.

 

Domännamnstvister

Om du upptäcker att annan använder ditt varumärke eller firmanamn i sitt domännamn, kan namnet under vissa förutsättningar överföras till dig. För toppdomänen .se kan man använda sig av det Alternativa tvistlösningsförfarandet (ATF), vilket är billigare och framförallt snabbare jämfört med en domstolsprocess. Advokatfirman ReklamJuridik kan företräda dig i dessa ärenden.

 

Advokatfirman ReklamJuridik

 

Advokatfirman ReklamJuridik i Sverige AB  · Box 2120 · 103 13 Stockholm · Tel 08 - 611 75 15 ​ |  Epost